Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Diamantair: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de De Diamantair georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en De Diamantair gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of De Diamantair in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Producten: het onderwerp en voorwerp van een of meerdere overeenkomsten.
 • Prijzen en/of prijsvermelding op de website: De eenvoudige (prijs)vermelding van een product op de website(s) van De Diamantair houdt nooit een definitief aanbod in. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen.


Artikel 2 - Identiteit van De Diamantair

De Diamantair handelend onder de naam: www.dediamantair.nl


Vestigings- en bezoekadres:
Grotestraat 88
5041 HB Waalwijk

Telefoonnummer:
BTW-nummer: NL-152415270B02
KVK-nummer: 58625712

Bereikbaarheid: Maandag t/m Zaterdag van 09:00 - 21:00uur

E-mailadres: info@dediamantair.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Diamantair en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Diamantair en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de De Diamantair zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de De Diamantair gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de De Diamantair niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de De Diamantair zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
 • de minimale duur van de overeenkomst in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de De Diamantair passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de De Diamantair daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De De Diamantair kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de De Diamantair op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De De Diamantair zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de De Diamantair waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de De Diamantair deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de De Diamantair zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering en ruiling van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de De Diamantair bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de termijn van veertien werkdagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Diamantair retourneren, conform de door De Diamantair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking beschadigd is. De sieraden dienen geen gebruikersslijtage te vertonen en ongedragen te zijn.
 4. Alle meegezonde documentatie, diamanten certificaten en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering en ruiling van diensten.

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de De Diamantair bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Tenzij het gekocht is buiten Nederland (zie artikel 9).
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de De Diamantair dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht en ruiling

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de De Diamantair alleen worden uitgesloten indien de De Diamantair dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is niet mogelijk voor producten:
 • die door de De Diamantair tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de De Diamantair geen invloed heeft;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;


Artikel 9a -Terugzending van het aangekochte product bij herroepingsrecht en ruiling

 1. De retourzending van het aangekochte product dient te gebeuren op de juridische vestingplaats van De Diamantair, alwaar het aangekochte product door een vertegenwoordig van De Diamantair in ontvangst moet worden genomen.
 2. De verzendkosten van het terugzenden van het aangekochte product zijn voor rekening van de klant. Kosten als gevolg van een niet correcte naleving van de douane procedures i.v.m. de herinvoer (vanuit buiten Nederland) van het aangekochte juweel zijn steeds voor de consument. Het spreekt vanzelf dat eventueel aangerekende import of andere taxen als gevolg van deze herinvoer steeds op de klant zal verhalen.
 3. De Diamantair is nooit aansprakelijk voor enige schade –diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het aangekocht product ontstaat.

Artikel 9b - Controle van het teruggezonden pakket bij herroepingsrecht en ruiling

 1. Indien het eerder aangekochte product in ontvangst wordt genomen door De Diamantair, zal het aangekochte product onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole, uitgevoerd door een kwaliteitcontroleur van De Diamantair, die zal nagaan of de voorwaarde voor herroepingsrecht of de voorwaarden voor ruiling of retournering van het aangekochte product is voldaan.
 2. Indien het aangekochte product retour wordt gezonden, dan zal De Diamantair aan de klant een email verzenden met betrekking tot de ontvangst van het retour gezonden goed.


Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de De Diamantair producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de De Diamantair geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de De Diamantair dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

De De Diamantair staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 11.1 Onverminderd de huidige Algemene Voorwaarden bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

 1. Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 2. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 3. Indien in of aan het Product veranderingen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties, die niet met toestemming van De Diamantair zijn verricht;
 4. Indien de originele factuur en de certificaten niet kunnen worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt;
 5. Indien de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid door toe doen van de consument.;
 6. In geval van verlies van diamant(en), tenzij uit interne experten analyse blijkt dat deze het gevolg zijn van een fabricagefout.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De De Diamantair zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de De Diamantair, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Of Zodra de zending (van het aangekochte product) op het opgegeven afleveradres –al dan niet voor ontvangst- is afgeleverd, gaat het risico over op de klant. En (bij levering door De Diamantair persoonlijk op een thuisadres of levering op een van ons kantoor in Waalwijk. Op het moment van aflevering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van het product op de consument).
 5. Internetklant: Leveringen vinden plaats op het door de consument op het ogenblik van het verzenden van een vraag tot informatie of de aanvaardig van het aanbod opgegeven adres. De consument kan bij de levering van het aangekochte product verzocht worden om een handtekening te plaatsen op de leveringsbon. Om fraude te voorkomen raadt De Diamantair de consument aan een (leverings)adres op te geven dat bij de financiële bankinstelling van de consument gekend is.
 6. Niet internet klant: Leveringen vinden plaats in specifieke verkooppunten, zoals die op de website van De Diamantair worden vermeld, na betaling door de consument. Indien de consument het aangekochte product niet onmiddellijk in ontvangst kan nemen en tussen partijen wordt overeengekomen om het aangekochte product te verzenden, dan kan de consument op het ogenblik van het aanbieden van de levering van het aangekochte product verzocht worden om een handtekening te plaatsen op de leveringsbon.

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 4
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand .

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.
 2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een Product.
 3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product.
 4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel-of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument uitbetaald.
 5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende:

 1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
 2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de Consument als de reparatie wordt afgegeven bij een van onze kantoren.
 3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien: A. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of B.de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 16 Intellectuele eigendom

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan.

Artikel 16 – Betaling

De mogelijkheden van betaling zijn:

1. Aanbetaling ter hoogte van 50% van de aangekochte ring mogelijk via i-deal. En de overige 50% kan contact bij ophalen van het juweel op een van onze vestigingen vermeld op deze site.

2 Aanbetaling ter hoogte van 50% van de aangekochte ring mogelijk via i-deal. En de overige 50% kan onder rembours tot een maximum van 2000 euro. De kosten voor de rembours worden in rekening gebracht bij de klant. De klant heeft de mogelijkheid, alvorens de bestelling te betalen, de verpakking te openen en de bestelling te controleren op beschadigingen en/of gebreken.

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na de in ontvangstname van de bestelling.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de De Diamantair te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de De Diamantair behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 17 - Klachtenregeling

 1. De De Diamantair beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de De Diamantair, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de De Diamantair ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de De Diamantair binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.